ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสิริภัค บุญอาจ)
(นักวิชการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกาญจนา สมัครเขตการณ์
(นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ)

นางประทวน บุญมั่น
(นักวิชาการพัสดุชำนาญการ)

นางสาวอุทุมพร อุ่นติ้ว
(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) 

นางวิไลลักษณ์ เชิดชูพันธ์
(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)


นางสาวอัญชลี สุระดม
(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)นางสาวนฤมล สมบูรณ์
(พนักงานราชการ)