ข้อมูลบุคลากร

ทำเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์




นายวุฒิภัทร จูมโสดา
(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)


นางจินตนา  เนียมมา
(ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์



นางสิริภัค  บุญอาจ
(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)

นางกาญจนา สมัครเขตการณ์
(นักวิชาการพัสดุชำนาญการ )

นางพิชชานันท์  กล่ำภู่
(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)


 

นางประทวน  บุญมั่น
(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)



นายประณต  แสงไพบูลย์
(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)



นางสลิตา  ภู่วิภาดาวรรธน์
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน)

 
 

 

นางสาวนฤมล  สมบูรณ์
(นักวิชาการเงินและบัญชี)