ข้อมูลบุคลากร

ทำเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางจินตนา  ก๋งพยา
(ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางสิริภัค  บุญอาจ
(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)

นางกาญจนา สมัครเขตการณ์
(นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ)

นางประทวน บุญมั่น
(นักวิชาการพัสดุชำนาญการ)


 นางสลิตา ภู่วิภาดาวรรธน์
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน)
นางสาวนฤมล สมบูรณ์
(นักวิชาการเงินและบัญชี)